PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Yhdistysrekisteri Rekisterinumero: 211.612

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Koripallomaajoukkueen Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Koripallomaajoukkueen kannattajat yhteen sekä tarjota heille tapahtumia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Koripalloliiton kanssa ja pyrkii näin takaamaan jäsenilleen parhaat mahdolliset puitteet maajoukkueen seuraamiselle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää fanitapahtumia, kokouksia ja antaa infoa toiminnastaan sekä mahdollistaa omakustannushintaisia matkoja maajoukkueen vieraspeleihin ja arvokisoihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii kannatusjäsenmaksuja jäseniltään ja yhteistyökumppaneiltaan sekä tekee pienimuotoista verovapaata talkootyötä.

Yhdistys voi tehdä maajoukkuekoripallotoimintaan liittyviä lahjoituksia muilla kuin jäsenmaksuilla kerätyillä varoilla.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksestä erottaminen astuu voimaan heti hallituksen enemmistöpäätöksellä ja jäsen ei voi tämän jälkeen osallistua yhdistyksen päätöksentekoon tai toimintaan.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Varajäseniä voidaan valita enintään kaksi. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee

keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Tilintarkastajaksi voidaan valita kuka tahansa myöskin yhdistyksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on 19.10.2013-31.12.2014 jonka jälkeen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Lainan ottaminen yhdistyksen nimiin ja yhdistyksen varojen lainaaminen tai sijoittaminen

Lainan ottamisesta yhdistyksen nimiin päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen hallitus voi päättää lainan ottamisesta, jos laina liittyy selkeästi yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttyyn tulo- ja menoarvioon tai muuhun yksilöityyn yhdistyksen vuosikokouksen päätökseen.
Yhdistyksen varojen lainaamisesta tai sijoittamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jos kysymys on yhdistyksen talouteen nähden merkittävistä summista, tehdään päätös yhdistyksen varojen lainaamisesta tai sijoittamisesta yhdistyksen vuosikokouksessa.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.